» счетоводство

Нашата цел е вярно, точно и честно отразяване на дейността на нашите клиенти.

Специализирали сме се в създаването на вътрешен контрол в предприятията, съобразен със специфичните условия на работа във всяко едно от тях.

Услугите и консултациите, които предлагаме, покриват всички международно приети изисквания за качество и компетентност.

Счетоводни услуги

 • Абонаментно счетоводно обслужване:
  1. Индивидуален подход при избора на формата и организиране на счетоводството за Вашата фирма.
  2. Съставяне на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на Вашата дейност.
  3. Разработване и съблюдаване на възприетата счетоводна политика.
  4. Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи.
  5. Месечно изготвяне на финансови отчети и справки за целите на управлението (по желание).
  6. Изготвяне и представяне по електронен път в ТД на НАП на месечни справки декларации по ЗДДС.
  7. Калкулиране на фактическата стойност на произведената продукция.
  8. Стойностно отчитане на стоково-материалните запаси.
  9. Отчитане на дълготрайните активи, амортизиране и изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план.
  10. Провеждане на годишни инвентаризации.
  11. Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност.
  12. Съставяне на годишен финансов отчет.
  13. Изготвяне и представяне по електронен път в ТД на НАП на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ.
  14. Изготвяне на справките за изплатени суми по извънтрудови правоотношения.
  15. Изготвяне и представяне по електронен път в ТСБ на необходимите статистически формуляри.
  16. Определяне размера и текущо начисляване на данъчни задължения.
 • ТРЗ, социално и здравно осигурителни отношения:
  1. Изготвяне на трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, ведомости за заплати.
  2. Методическа помощ и консултации във връзка с трудово-правните взаимоотношения с персонала.
  3. Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета, работа с електронно банкиране.
  3. Подготовка и предаване в НОИ на необходимите документи във връзка с изчисляване на обезщетения за временна нетрудоспособност.
  4. Издаване и попълване на трудови и осигурителни книжки.
  5. Изготвяне и представяне по електронен път на всякакви декларации и образци за целите на социалното осигуряване, включително представяне на информация по електронен път за осигурени лица в персоналния регистър на ТД на НАП.
 • Консултации в областта на счетоводството, данъците и осигурителните отношения
 • Данъчна и осигурителна защита и представителство при ревизии; финансови консултации и разработване на бизнес-планове за финансиране.
 • Консултации в областта на фирмената организация и всичко, свързано с успешния бизнес в България.
 • Разработване на проекти за финансиране по САПАРД и еврофондовете.
 • Регистрация на фирми

ПРАВНИ УСЛУГИ

 • регистрация и пререгистрация на фирми в СГС-ФО;
 • регистрация и пререгистрация на фирми в данъчната администрация;
 • регистрация и пререгистрация на фирми в ЕДРСС „Булстат“;
 • регистрация и пререгистрация на фирми в НОИ;
 • регистрация и пререгистрация на търговски   обекти в районните администрации;
 • всякакви правни консултации и правно представителство.

Ценова листа